Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland organiseras i form av ett kommunalförbund med landstinget och de 9 kommunerna i länet som medlemmar. Den regionala kollektivtrafikmyndighet har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Myndigheten äger Länstrafiken Sörmland AB som ges i uppdrag att samordna upphandling och utförande  av trafik.

Genom den nya kollektivtrafiken som gäller från den 1/1 2012 är marknaden för kollektivtrafik öppen för fri konkurrens.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har några lagstadgade uppgifter:

  • Senast den 1 oktober 2012 ska det finnas ett trafikförsörjningsprogram som bl a ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.
  • Inför upphandling av regional kollektivtrafik ska myndigheten fatta ett särskilt beslut om trafikplikt (trafikåtagande).  Begreppet regional kollektivtrafik omfattar all kollektivtrafik inom länet som är av allmän betydelse samt även trafik över länsgränser vars huvudsakliga syfte är arbets- och studiependling.
  • Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla det till berörd myndighet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tingshusplatsen 2, Nyköping
Postadress: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet,
Box 591, 611 10 Nyköping
Telefon: 0155- 20 20 50
Fax: 0155-20 20 51
E-post: kollektivtraf...@sktm.dll.se

Kontaktpersoner

Helena Ekroth
Myndighetschef
Mobil: 070-256 42 60
E-post: helena....@sormlandstrafiken.se

Emma Svedin
Chefssekreterare
Telefon: 0155-26 59 14
E-post: emma.s...@sormlandstrafiken.se

sjukresor

Kontakt

Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 Nyköping