Landstinget Sörmlands logotyp

Stor satsning för att höja kompetensen inom kris och traumavård

2017-04-05

Människor som varit med om traumatiska upplevelser ska få bättre vård. Landstinget och kommunerna i länet gör en gemensam utbildningssatsning för att förstärka kompetensen inom kris- och traumabehandling.

Psykologisk traumatisering kan komma av situationer som är utöver det vanliga och innebär konkreta hot mot sitt eget eller närståendes liv förenat med stark rädsla och hjälplöshet. Exempel är upplevelser av krig och tortyr, svåra olyckor, överfall och våldtäkt. Men även till synes mindre svåra händelser kan upplevas traumatiserande. Det centrala är varje människas upplevelse.

Landstingets och kommunernas personal ska utbildas i tre steg. Den 6 april startar grundutbildningen som erbjudits alla som möter människor i sitt arbete: vård, omsorg, skola och socialtjänst. Totalt finns 970 platser.
– Det här är efterfrågad kompetensutveckling, och vi ser att behovet av traumabehandling kommer att öka, säger Charlotta Skålén, regional samordnare suicidprevention.

Grundkursen syftar till att lära kursdeltagarna känna igen trauma och vilken hjälp som finns att få. Och att fler ska få rätt hjälp.
– Att kunna upptäcka och ge möjligheter till behandling är väldigt viktigt. Vi hoppas att vi kan sprida kunskapen så att det kan gå snabbare att få hjälp, säger Tommi Räihä psykolog och psykoterapeut, som föreläser på kursen.

Fler åtgärder för att möta den psykiska ohälsan
Den psykiska ohälsan ökar och ungefär 30 procent som söker primärvård lider av psykisk ohälsa. Landstinget Sörmland genomför flera satsningar för att höja kvalitén på vården, och för att kunna hjälpa fler.

Under åren 2016–2018 satsar vi bland annat på:

  • fler psykologer i primärvård
  • kompetenshöjning
  • suicidpreventivt arbete
  • förändrat arbetssätt, till exempel:
    •  fler gruppbehandlingar, 
    • möjlighet till e-behandling och 
    • fler psykoedukativa behandlingsinslag (att lära sig att leva med och hantera sin eller närståendes psykiska ohälsa)