Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Gemensamt program för fallprevention i Sörmland

 Landstinget och länets nio kommuner arbetar tillsammans för att minska antalet fall och fallskador för befolkningen över 65 år i Sörmland. Målet är att halvera antalet höftfrakturer fram till år 2012 hos personer över 65 år. 

Slutrapport Fallpreventionsprojekt 2007-12 

Det gemensamma programmet för fallprevention i Sörmland är ett kunskapsunderlag som verksamheter kan använda som stöd i utvecklingen av rutiner för fallpreventivt arbete.

Det länsgemensamma programmet för fallprevention  har visar hur vi tillsammans arbetar för att förebygga fall i Sörmland.   

Genom att arbeta både lokalt och länsövergripande når vi reslutat.
Vi blir bättre på det vardagliga teamarbetet mellan olika professioner och tillsammans med intresseföreningar ökar det förebyggande arbetet.

 Du har även möjlighet att få fram en enskild bilaga. 
Bilaga 1: Fallrapport
Bilaga 2: Checklista för preventiva åtgärder
Bilaga 3: Downtons fallriskindex
Bilaga 4: Folder med tips "Goda vanor ..."  
              Folder på finska
Bilaga 5: Information om kost
Bilaga 6: Information om läkemedel
Bilaga 7: Fallriskanalysschema
Bilaga 8: Kriterier för höftskyddsbyxor

bild_fallprevention