Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Språkfrämjande biblioteksverksamhet

Biblioteken har möjlighet att både synliggöra många berättelser och skapa sammanhang för möten mellan människor, epoker, kulturer och språk.

Biblioteken spelar stor roll som mötesplatser, arenor för demokrati och kunskapscentrum där språk, läsning och möten står i fokus.  På biblioteket finns tillgång till lokaler, offentlig information, medier på många språk och möjlighet att lära sig svenska. På biblioteken kan det sporadiskt komma efterfrågan på nästan vilket språk som helst. Barn, unga och vuxna använder biblioteken för att utveckla sina språk och lära sig nya.

Länsbibliotek Sörmland vill stimulera folkbibliotekens arbete med att utveckla det flerspråkiga biblioteket, och synliggöra bibliotekens roll för en levande region där flerspråkighet är en styrka.

Nyanländas inflytande och delaktighet genom bibliotek

Länsbibliotek Sörmland är med och finansierar en pågående forskningsstudie som handlar om folkbibliotekets betydelse för nyanlända personer  och hur bibliotekspersonal arbetar för att stärka delaktighet och inflytande. Studien görs av Ola Pilerot vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Video där Ola Pilerot utifrån forskningen berättar mer om den tredelade kraften i biblioteket - samlingarna, mötesplatsen och bibliotekarien.

Rapporten Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling

Samhällets syn på flerspråkighet och språkliga minoriteter får konsekvenser. Bibliotek har samtidigt makt att synliggöra många berättelser och skapa möten mellan människor, epoker och kulturer. Men vems berättelser och vems språk tillåts ta plats, och på vilka premisser?

Med statistik, poesi och intervjuer med biblioteksmedarbetare på lokal och regional nivå har Länsbibliotek Sörmland under hösten 2015 undersökt den mångspråkiga biblioteksverksamheten i länet. Resultatet har sammanställts i Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland. Rapporten finns också i engelsk version Language, Power and Sustainable Library Development - a report about multilingual library services in the county of Sörmland, Sweden.

Rapporten speglar folkbibliotekens kapacitet och betydelse i ett samhälle präglat av flerspråkighet. Men också strukturell problematik och utmaningar när det gäller språklig och kulturell kompetens synliggörs.  

Mångfalder av språk, möten och berättelser

Rapporten består av en tematiskt indelad nulägesbild där beskrivningar och reflektioner utgår från:

  • Språklig sammansättning och kartläggning av lokalsamhället
  • Biblioteket som plats för möten och lärande
  • Språklig och kulturell kompetens i ett biblioteksperspektiv
  • Mediesamverkan i Sörmland
  • Teckenspråk och tillgängliga medier på andra språk än svenska
  • Nationella minoritetsspråk och bibliotek
  • Läs- och litteraturfrämjande på många språk

Rapporten föreslår ett antal utvecklingsområden. Dessa utgår från att den regionala biblioteksverksamheten i Sörmland prioriterar insatser som möjliggör för folkbiblioteken att forma en samtida interkulturell biblioteksverksamhet där mångfalder av språk, möten och berättelser får ta plats.

Vill du beställa en tryckt rapport?  Ta kontakt med Victoria Lagerkvist

Kontakt

BibliotekskonsulentVictoria LagerkvistMobil: 072-145 55 99E-post

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket (IB) är lånecentral och nationellt kompetenscenter när det gäller mångspråkig biblioteksverksamhet.

Internationella biblioteket