Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Regionalt cancercentrum

Regionalt cancercentrum i Uppsala – Örebro sjukvårdsregion (RCC) är ett av sex regionala cancercentra i landet. (I Uppsala – Örebroregionen ingår sju landsting/regioner och det är Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro). För att förankra RCCs beslut i landstingens linjeorganisation och för att samordna arbetet mellan RCC och berörda landsting finns det också lokala cancerråd. I Sörmland heter rådet "Cancerrådet i Sörmland".

RCC är organisatoriskt underställd Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. RCC leds av en styrgrupp med representanter från samtliga sju landsting och två representanter från universiteten i Uppsala och Örebro.

RCC har i uppdrag att leda utvecklingen inom cancervården i regionen utifrån den nationella och regionala cancerstrategin. dess kriterier som anger ram och inriktning för verksamheten och organisationen. Genom regional och nationell samverkan ska RCC bidra till en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Till exempel ska rehabilitering finnas med som en naturlig del från diagnosbesked och framåt.

RCC ska också stödja och samordna den patientnära forskningen och bidra till att cancervården är evidensbaserad, utgår från nationella riktlinjer och vårdprogram och följs upp med hjälp av kvalitetsregister.

Målet är gemensamt för samtliga regionala centra, men inriktningen på verksamheten ser lite olika ut i de olika regionerna.

Cancerrådet i Sörmland har följande uppdrag:

  • Stödja implementering av olika åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin
  • Informera om RCC:s verksamhet gentemot förvaltning, divisions- och verksamhetschefer
  • Utse representanter från landstinget till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCCs regi och samordna deras arbete
  • Är styrgrupp för landstingets cancerprocesser
  • Samordna landstingets remissvar på nationella och regionala vårdprogram
  • Ta fram underlag till beslut om prioriteringar, omfördelningar och förändringar i det egna landstinget inom cancerområdet
  • Initiera förbättringsområden inom respektive uppdragsområd


Landstingets representanter i RCCs styrgrupp ansvarar för den kontinuerliga rapporteringen från RCC-rådet till RCCs styrgrupp. En rapport om RCC-rådets verksamhet sammanställs årligen och rapporten används som underlag i Cancerrådets redovisning av landstingens aktiviteter kring den nationella cancerstrategin.

Gemensam webbplats - cancercentrum.se

Sveriges sex regionala cancercentrum har en gemensam webbplats. På webbplatsen finns bland annat nationella vårdprogram, kvalitetsregisterrapporter, pågående utvecklingsarbeten och forskningsprojekt. Länk till den gemensamma webbplatsen.

Webbplatsen cancercentrum.se  vänder sig till medarbetare och chefer i vården som har hand om cancerpatienter, patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare och andra som vill följa och bidra till en cancervård som utgår från patientens fokus och behov.

På 1177.se kan du läsa mer om cancer http://www.1177.se/Sormland/Tema/Cancer/