Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Forska hos oss

En av FoU-centrums huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning samt forskning vars målsättning är att uppnå ny kunskap för att landstinget mer ska kunna arbeta sjukdomsförebyggande. 

FoU-centrum erbjuder ekonomiskt stöd till sådan forskning och två gånger per år kan anställda ansöka om Forskningsmedel för forskning. Vi ger ekonomisk ersättning både till tid att ägna sig åt forskning och till omkostnader, t.ex. kostnader för laboratorieprover. Forskarutbildade handledare vid FoU-centrum hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier samt är behjälpliga när rapporter eller vetenskapliga artiklar ska skrivas. Våra statistiker erbjuder statistisk hjälp, både vad gäller försöksplanering och statistiska utvärderingar efter slutfört forskningsprojekt. Sjukhusbiblioteken hjälper bland annat till med litteratursökning och referenshantering.

Här kan du läsa mer om att forska i Landstinget Sörmland