Landstinget Sörmlands logotyp

Frågor och svar angående digital vård i Sörmland

2018-01-12

Vad krävs för att etablera sig inom lagen om valfrihetssystem, LOV, primärvård inom Landstinget Sörmland?

  1. Starta ny vårdcentral
  2. Köpa befintlig Vårdcentral
  3. Etablera sig som underleverantör till befintlig vårdcentral

Vilka krav ställer Landstinget Sörmland på ny digital leverantör?

En vårdgivare som önskar bedriva hälso- och sjukvård inom Hälsoval Sörmland, åtar sig att följa kraven i allmänna villkor i Regelbok för bedrivande av primärvård i Landstinget Sörmland.

Vårdgivaren ska uppfylla följande krav för att ett digitalt besök ska berättiga till ersättning:

  • Besöket ska utgöra ”kvalificerad sjukvård” enligt Socialstyrelsens definition, det vill säga, det ska inte vara fråga om rådgivning och liknande.
  • Besöket ska uppfylla samma krav på journalföring och inrapportering med mera som andra, motsvarande besök i primärvården enligt landstingets krav.
  • Besöken ska föregås av en triagering, sortering, för att utesluta symtom och diagnoser som bör tas omhand av den fysiska vården eller inte kräver läkarvård.
  • Besöken ska föregås av id-kontroll genom stark autentisering.

Ytterligare ett krav är att den digitala vårdgivaren har rutiner för remiss vid behov av provtagning och annan medicinsk service.

Vad rekommenderar Sveriges kommun och landsting, SKL?

SKL rekommenderar gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården.

  • läkarbesök i primärvård 650 kronor.
  • psykolog eller kurator är 600 kronor per besök.
  • övriga sjukvårdande behandlingar 300 kronor per besök.

I denna ersättning ingår kompensation för medicinsk service, för vilken vårdgivaren har fullt kostnadsansvar.

Vem betalar kostnaden?

Primärvård i Sörmland är avgiftsfritt.

Patientens hemlandsting faktureras de ovan angivna ersättningarna, efter avdrag för eventuell patientavgiften (0 kr i Sörmland). För barn upp till 19 år, äldre över 85 år och patienter med frikort faktureras hemlandstinget samma ersättning som ovan.

Vad innebär detta för andra landsting?

Vårdlandstinget, i detta fall Sörmland, fakturerar hemlandstinget, där patienten bor/är skriven, enligt SKL:s rekommendationer ovan.

Betalar sörmlänningarna för exempelvis Stockholmare som söker digital vård i Sörmland?

Nej. Vårdlandstinget, i detta fall Sörmland, fakturerar hemlandstinget, där patienten är skriven, enligt SKL:s rekommendationer ovan.

Vad händer om en patient som bor i annat landsting använder sig av digital vård i Sörmland?

Patienten erhåller vård enligt beskrivning ovan. Dokumentation sker i vårdgivarens journalsystem. Fakturering mellan landstingen sker enligt ovan.

Digital vård innebär ingen skillnad för personer som är listade på vårdcentral i Sörmland. Fysiska besök sker som vanligt. Digitala besök är ett komplement till ordinarie primärvård.

Kan jag använda mitt frikort?

Primärvård i Sörmland är avgiftsfritt. Besök på vårdcentral och/eller besök hos digital utförare med avtal i Sörmland genererar ingen registrering i frikort.

Gäller högkostnadsskyddet för läkemedel?

Ja, samma regler som för vårdcentraler.

Vilka typer av besvär och sjukdomar kan digital vård hjälpa mig med?

Besöken ska föregås av en triagering, sortering, för att utesluta symtom och diagnoser som bör tas omhand av den fysiska vården eller inte kräver läkarvård.

Vad händer om digital vård inte kan hjälpa mig med mitt besvär?

Om ditt besvär inte lämpar sig för digital vård ska du hänvisas till ordinarie vård.

Kan digital vård skriva remiss?

Läkaren avgör om remiss till annan vårdinstans krävs, och i så fall vilken typ av remiss.