Landstinget Sörmlands logotyp

Landstinget Sörmland kritiseras av diskrimineringsombudsmannen

2018-03-13

Landstinget Sörmland kritiseras av diskrimineringsombudsmannen (DO). Detta med anledning av hur landstinget hanterat ett elevärende om trakasserier och diskriminering på Öknaskolan. DO avslutar nu ärendet.

Ärendet handlar om hur skolan har agerat då en elev berättat om hur hen utsatts för olika former av trakasserier och diskriminering. Enligt anmälan från 2017 utsätts kvinnliga elever på skolan nästan dagligen för kränkningar som har samband med kön och etnisk tillhörighet samt kränkningar av sexuell natur. Trakasserierna har bestått av såväl verbala som fysiska kränkningar.

DO kritiserar Landstinget Sörmland dels för att arbetet inte startade så fort skolledningen fick vetskap om situationen och dels för att arbetet enbart riktat in sig på vissa former av kränkningar och trakasserier.
– Vi har arbetat med dessa frågor på skolan genom att intervjua elever och personal, genom enkäter och i klassdiskussioner. Utifrån det och skolans värdegrund har vi genomfört ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de problem vi har haft på skolan, och fortsätter att arbeta med frågorna kring en trygg och bra skolmiljö, tillsammans med elever och personal.  Vi tar såklart till oss av DO:s rekommendationer, men känner oss samtidigt tillfreds med att ärendet nu avslutats, säger Mikael Palo, kultur- och utbildningschef på Landstinget Sörmland.

DO:s beslut i korthet
DO konstaterar att Landstinget Sörmland tidigare brustit i sin skyldighet att utreda och åtgärda uppgifter om trakasserier.
DO bedömer nu att Landstinget Sörmlands arbete med aktiva åtgärder när det gäller trakasserier och sexuella trakasserier lever upp till kraven i Diskrimineringslagen.
DO avslutar ärendet.