Landstinget Sörmlands logotyp

Öknaskolan och Landstinget Sörmland kritiseras av Skolinspektionen

2018-03-27

Skolinspektionen kritiserar Öknaskolan, och Landstinget Sörmland som är skolans huvudman, för brister i arbetet med kränkningar på skolan. Mycket har gjorts men mer kan göras enligt beslutet.

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn vidtagit tillräckliga åtgärder och att skolan bedriver ett värdegrundsarbete för att ge eleverna en skolmiljö som präglas av trygghet och respekt för allas lika värde.

Skolinspektionens uppföljning visar att skolans arbete under höstterminen 2017 har lett till att elever, personal och rektorn upplever situationen som mycket bättre än tidigare och att arbetsmiljö i huvudsak beskrivs som trygg och fri från kränkningar av elever. Så skriver Skolinspektionen i sitt beslut, men det finns mer att göra.
– Beslutet ger oss också vägledning i att ytterligare arbete behöver göras kring det systematiska arbetet för att motverka och förebygga all kränkande behandling, samt i uppföljnings - och utvärderingsarbetet kring hur skolan och dess personal hanterar ärenden i enlighet med de skyldigheter vi har. Vi kommer självklart att följa detta och göra arbetet tydligare för våra medarbetare, säger Mikael Palo, chef för kultur och utbildning i Landstinget Sörmland.

Skolinspektionen bedömer att Södermanlands läns landsting inte avhjälpt samtliga påtalade brister då huvudmannens arbete för att motverka kränkande behandling inte är tillräckligt målinriktat. Situationen på skolan under höstterminen 2017 har inte kartlagts och analyserats på ett systematiskt sätt och vidtagna åtgärder har inte följts upp och utvärderats. Huvudmannan har heller inte tydliggjort att det är personalen som måste anmäla och agera mot kränkningar, enligt Skolinspektionen.

Södermanlands läns landsting ska senast den 1 juni 2018 vidta åtgärder så att skollagens krav angående arbetet för att motverka kränkande behandling efterlevs.