Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Upphandling - ett verktyg för hållbar utveckling

Landstinget Sörmland köper årligen varor och tjänster för hundratals miljoner kronor. Som stor aktör vill landstinget säkerställa att dessa pengar, förutom att garantera leverans av varor och tjänster, bidrar till hållbar utveckling (såväl ekonomisk som ekologisk och social utveckling). Detta gör Landstinget Sörmland genom att tillämpa Uppförandekoden vid upphandling och inköp.

Uppförandekoden är ett dokument som tagits fram genom ett samarbete för att tillämpas vid upphandlingar av samtliga av Sveriges Regioner och Landsting. Uppförandekoden innefattar ett antal krav som ställs på leverantörer av varor och tjänster som köps in till hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik för att garantera en produktion under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Samtliga varor och tjänster som levereras till Landstinget Sörmland ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • FN:s deklaration mot korruption